آموزش سازمانی آموزشگاه واژه

ما بر این باوریم که آموزش به موقع و مدیریت سازمان یافته میتواند چالش های بسیاری را در جامعه حل و فصل و در راستای توسعه کمک های بسیاری انجام دهد. آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای واژه توانسته است با سازمان های بسیاری در راستای تحقق توسعه وارد عمل شده و وظیفه ی آموزش را برعهده گیرد. آموزشگاه واژه خشنود است که مجوز آموزش سازمانی را از سازمان برنامه ریزی و بودجه کشور به شماره مجوز 2280758417 دریافت کند.

برخی مشتریان ما