حسابدار حقوق و دستمزد کیست؟

حسابدار حقوق و دستمزد كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم، توانايي محاسبه حقوق و
دستمزد و تنظيم گزارشات لازم را با توجه به اصول و مفاهيم حسابداري، قوانين جاري و اطلاعات فردي
كاركنان داشته باشد.

توانایی های شغلی حسابدار حقوق و دستمزد به شرح زیر است:

  1. توانايي تشخيص اصول و مفاهيم حسابداري مرتبط با حقوق و دستمزد
  2. توانايي تشخيص اجزاي سيستم حسابداري حقوق و دستمزد ( شركت هاي توليدي و غيرتوليدي)
  3. توانايي تشخيص قوانين و مقررات حقوق و دستمزد بخش غيردولتي
  4. توانايي تنظيم ليست حقوق و دستمزد
  5. توانايي به كارگيري رايانه در محاسبات و تهيه ليست حقوق و دستمزد
  6. توانايي محاسبه حقوق و دستمزد در واحدهاي توليدي ( حسابداري صنعتي)