حسابدار درجه ١ صنعتي كسي است كه علاوه بر مهارت حسابدار درجه ٢ صنعتي بتواند از عهده انجام عمليات
مندرج در استاندارد برآيد و همچنين از تئوريهاي مربوطه اطلاعات كافي داشته باشد.

ويژگي هاي كارآموز ورودي

  1. حداقل ميزان تحصيلات : ديپلم
  2. حداقل توانايي جسمي: متناسب با شغل مربوطه
  3. مهارت هاي پيش نياز اين استاندارد: حسابدار صنعتي مقدماتي