حسابدار از مشاغل حوزه  امور مالي و بازرگاني است و شامل شايستگي هايي از قبيل بكارگیری:

  1.  مفاهیم نظری حسابداری
  2.  بكارگیری استانداردهاي حسابداري در ايران
  3. انجام عمليات مربوط به وجوه نقد و صندوق
  4. بانک و صورت مغايرت بانكي
  5.  انجام عمليات مربوط به مطالبات
  6. انجام عمليات مربوط به موجوديها
  7. ارزيابي موجوديها
  8. انجام عمليات مربوط به دارايي هاي غيرجاري (ثابت)
  9.  انجام عمليات مربوط به بدهي ها و تعهدات
  10. محاسبه  ماليات بر ارزش افزوده و اظهارنامه مالياتي
میباشد.