حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود. زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذی‌ نفع و ذی‌علاقه و ذی‌حق قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند. از منظری دیگر از حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی حسابداری Accounting Information System یاد می‌شود که برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی مؤثر بر سازمان‌ها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات اینگونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، طراحی شده‌است.

حسابدار از مشاغل حوزه  امور مالي و بازرگاني است و شامل شايستگي هايي از قبيل بكارگیری:

  1.  مفاهیم نظری حسابداری
  2.  بكارگیری استانداردهاي حسابداري در ايران
  3. انجام عمليات مربوط به وجوه نقد و صندوق
  4. بانک و صورت مغايرت بانكي
  5.  انجام عمليات مربوط به مطالبات
  6. انجام عمليات مربوط به موجوديها
  7. ارزيابي موجوديها
  8. انجام عمليات مربوط به دارايي هاي غيرجاري (ثابت)
  9.  انجام عمليات مربوط به بدهي ها و تعهدات
  10. محاسبه  ماليات بر ارزش افزوده و اظهارنامه مالياتي
میباشد.