مدير ارشد(اجرايي) كسب و كار از مشاغل حوزه خدمات، گروه امور مالي و بازرگاني مي باشد و شامل شايستگي هاي :

 1. شناسايي اصول ومباني مديريت در كسب و كار
 2. شناسايي اصول حسابداري در مديريت
 3. بكارگيري مباني رفتار سازماني و مديريت منابع انساني در كسب و كار 
 4. بازاريابي در كسب و كار
 5. مديريت استراتژي در كسب و كار
 6. ايده پردازي و طراحي مدل كسب وكار
 7. مديريت مالي در كسب و كار
 8. مديريت پروژه در كسب و كار
 9. مديريت اطلاعات در كسب و كار
 10. مديريت عمليات در كسب و كار شناسايي
 11. روندها و فرايند هاي قانوني كسب و كار
 12. بكارگيري روش تحقيق در مديريت كسب وكار
 13. توسعه مهارت هاي فردي 
مدیریت ارشد MBA با مشاغل مديرعامل شركت ها و سازمان ها در ارتباط است.

حداقل ميزان تحصيلات

 1. داراي بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد رشته هاي مديريت
 2.  داراي بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته هاي مديريت و يك سال سابقه كار مرتبط
 3. دارابودن مدرك كارشناسي در ساير رشته ها ودارابودن ۳سال سابقه كار در حوزه كسب وكار
 4. دارابودن مدرك كارداني كليه رشته ها ودارابودن ۵ سال سابقه كار در حوزه كسب وكار
 5. دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم با حداقل ۷ سال سابقه كار در حوزه مديريت كسب و كار
 6. حداقل توانايي جسمي و ذهني، داشتن سلامت كامل جسماني و رواني
 7. مهارت هاي پيش نياز : ندارد