شرایط و نحوه اخذ نمایندگی از آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای واژه

خدمات قابل ارائه از طرف آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای واژه به نماینده به شرح زیر است:

 1. استفاده از عنوان با سابقه ۹ ساله آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای واژه
آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای واژه تمام تلاش خود را مي نمايد كه اين نام تجاري را رشد داده و در شناسايي آن به عموم آحاد مردم و نيز مسئولين اجراي كشور برنامه هاي فراواني دارد . ” سند افتخار ما ” يكي از منابعي است كه منتشر يافته است و در آن كليه افتخاراتي كه آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای واژهدر مدت فعاليت خود كسب كرده درج شده است.
 1. برگزاری كارگاه های آموزشی برای مديران و پرسنل

جهت آشنايي كامل نماينده و مديران آن با آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای واژه كارگاه های آموزشي براي آن ها در نظر گرفته می شود كه در مركز اجرا مي شود. در اين كارگاه ها دانش و تجربه مديران مركز بطور كامل در اختيار نماينده قرار می گيرد . همچنين نماينده مديران و پرسنل آن از نزديک و بطور ملموس با نحوه كار مركز، روال های كاری، آئين نامه ها، فرم ها و بخش نامه های سازمان آشنا مي شوند و كليه مدارک لازم در اختيار آنها قرار مي گيرد.
 1. ارزيابي از اساتيد و برگزاری كلاسهای تربيت مدرس

كليه اساتيدی كه در نمايندگی تدريس مي نمايند مي بايست قبلا از نظر كيفی به تائيد دپارتمان مربوطه در مركز برسند و صلاحيت علمي آن ها مورد بررسي و تائيد قرار گيرد. براي افزايش سطح علمی اساتيد كارگاه های تربيت مربي نيز مرتبا برگزار مي گردد.
 1. نظارت كامل كيفی و كمی بر عملكرد نمايندگی
ناظرين و بازرسين آموزشگاه واژه بطور مرتب از نمايندگي بازديد بعمل خواهد آورد و از نظر كيفي بطور دقيق فعاليت نماينده را مورد ارزيابي قرار خواهند داد و نكات مثبت و منفی آن طبق روال هاي موجود به نماينده اعلام خواهد داشت تا نماينده با رعايت آنها در جهت رشد ارائه خدمات كيفی به مشتريان گام بردارد.

تعهدات نماینده

 1. رعايت باورهای بنيادی آموزشگاه واژه و صداقت كاری
 2. ايجاد بستر فيزيكي مناسب و در خورشان
 3. ايجاد محيط كاري شاداب و دانش محور
 4. پياده سازی موفق دوره هاي آموزشی طبق استاندارد های فنی و حرفه ای
 5. ارائه كليه خدمات و محصولات نرم افزاری و سخت افزاری آموزشگاه واژه
 6. قبول تعهد انجام حداقل كاركرد ماهيانه
 7. حضور كامل در جلسات، تصميمات و فعاليت های گروهی آموزشگاه واژه
 8. همكاری كامل با ناظران كيفی آموزشگاه واژه
 9. رفع و رجوع امور مربوط به اخذ مجوز از مقامات محلی

تعاملات مالی بين آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای واژه و نماینده

 1. پرداخت حق امتياز اخذ نمايندگي توسط نماينده

نماينده به منظور عضويت در خانواده آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای واژه و برخورداری از مزايای آن مبلغی را بعنوان حق امتياز به آموزشگاه واژه پرداخت مي نمايد. محاسبه حق امتياز بصورت پارامتر يک می باشد و بر اساس مولفه هايی نظير جمعيت شهری ميزان توسعه يافتگی و محروميت استان، وضعيت دانشگاهی و امثال آن براي هر شهرستان توسط جداولی كه در برنامه Excel تهيه شده است محاسبه می گردد.
مبلغ حق امتياز می بايست بصورت نقدی در هنگام اعطای موافقت اصولی پرداخت شده باشد و اين مبلغ به هيچ عنوان قابل عودت نمی باشد.
با توجه به اينكه قرارداد نمايندگي بصورت يكساله تنظيم مي شود و در پايان و در صورت رضايت طرفين تمديد می گردد،‌ پرداخت مجدد حق امتياز جهت تمديد لازم نخواهد بود .
 1. پرداخت قدرالسهم آموزشي توسط نماينده

نماينده از محل درآمد شهريه ثبت نام به ميزان ۲۰ درصد بابت قدرالسهم به آموزشگاه واژه پرداخت خواهد نمود. اين ميزان در شش ماه اول همكاري شامل ۵ درصد تخفيف مي گردد.
شهريه دروس با توجه به شهریه مندرج در وبسایت سازمان فنی و حرفه ای است.
ضمنا هرگونه تخفيف، انصراف وعودت شهريه كه مطابق آيين نامه هاي مصوب آموزشگاه واژه انجام شود، در محاسبه قدرالسهم رعايت خواهد شد. هرگونه قرارداد آموزشي كه نماينده با سازمان ها، شركت ها و اشخاص ثالث عقد نمايد كه چه در محل نمايندگی و چه در خارج از آن اجرا شود نيز شامل محاسبه قدرالسهم خواهد گرديد.
 1. تعهد حداقل كاركرد آموزشی توسط نماينده

نماينده متعهد می گردد كه اسناد مالي مربوط به حداقل كاركرد ماهيانه را به آموزشگاه واژه بپردازد.

شرايط لازم براي دريافت نمايندگی

 1. داشتن تجربه كافی و مفيد در زمينه فعاليت هاي آموزشی (حداقل ۴ سال مدیریت مراکز آموزشی)
 2. داشتن حداقل مدرک كارشناسی براي مديريت مسئول نمايندگی
 3. داشتن مجوزهای آموزشی و فعاليت های مرتبط
 4. دارا بودن توان مالی مناسب
 5. همسو بودن افكار و عقايد و ايديولو‍ژی كاری
 6. داشتن شرايط متعارف عرفی و اجتماعی
 7. آشنايی كافی با آموزشگاه واژه و فعاليت های آن
 8. قبول تعهد حداقل كاركرد ماهيانه

حداقل كاركرد

 1. ماهيانه

آموزشگاه واژه توقع دارد كه نماينده در هر شهرستانی،‌ بنا به وضعيت آن شهر،‌ برآوردی از رشته های آموزشی قابل اجرا در آن شهر و نيز تعداد دانش پذيران آن رشته ها را تهيه نمايد. (نام دوره – میانگین شهریه دوره – تعداد نفرات – جمع شهریه دریافتی)
 1. جمع کل

برآورد فوق براي هر سال كاری تهيه می گردد . اين برآورد در وهله اول نشان دهنده شناخت نماينده از آموزشگاه واژه و دوره هاي آن و نيز از شهرستان خود می باشد.
باتوجه به اينكه بديهي است هيچگاه برآوردها در عمل به حقيقت كامل نمی پيوندد، طرفين اين برآورد را بررسی و حداقلی را برای آن توافق می نمايند كه اين حداقل كاركرد ميزانی است كه نماينده قبول می نمايد كه حتما انجام شود .
نماينده مبلغ قدرالسهم مربوط به حداقل كاركرد و با تقسيط ۱۲ ماهه به آموزشگاه واژه می پردازد.
در صورتی كه كاركرد واقعی در پايان نیم سال قراردادی بيش از اين حداقل باشد، ميزان قدرالسهم مابقی نيز توسط نماينده پرداخت می شود اما اگر متاسفانه كاركرد كمتر از حداقل شد آموزشگاه واژه مبلغی را عودت نخواهد كرد.
بديهی است آموزشگاه واژه تمام تلاش خود را جهت همكاری با نماينده انجام خواهد داد تا نه تنها حداقل كاركرد فوق بلكه بيش از برآوردهای انجام شده نيز فعاليت آموزشی بدست آيد .

سوالات متداول

 1. آیا آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای واژه به افراد حقیقی هم نمایندگی می دهد؟

بله. اما در صورتی فرد حقیقی می تواند نمایندگی دریافت نماید که تمامی سرمایه گذاری فعالیت را راسا انجام دهد، مالکیت ساختمان نمایندگی را کاملا دارا باشد و نیز شرایط کامل مدیریت آموزشی و اداری نمایندگی را نیز داشته باشد.
 1. آیا نمایندگی آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای واژه در شهرستانها بصورت انحصاری است؟

خير. کلیه نمایندگی ها غیر انحصاری می باشد. اما آموزشگاه واژه معمولا در شهرستانهایی که نماینده آن فعالیت قابل قبولی دارد اقدام به اعطای نمایندگی دیگری نمی نماید.
 1. آيا مدت زمان دروس در شهرستان ها با اصفهان متفاوت است ؟

خیر. تمام دروس داراي سيلابس يكسان مي باشند و در كل كشور بايستی مطابق استانداردهای مصوب سازمان فنی و حرفه ای اجرا شوند. مدت زمان دروس نيز جزء اين استاندارد است.
 1. آيا اساتيد نمايندگی ها همانند اساتيد مركزی آموزشگاه واژه هستند ؟

بله. آموزشگاه واژه تمام تلاش خود را جهت انتخاب اساتيد برتر در شهرستان ها می نمايد و نيز كليه اساتيد نمايندگی ها قبل از شروع به تدريس،‌ دوره های خاص تربيت مربي گذرانده و صلاحيت آنها توسط دپارتمان های مركزی آموزشگاه واژه ارزيابی مي گردد.