برنامه نویس #Windows Application) C) در حوزه فناوری اطلاعات میباشد. از توانمندی های برنامه نویسی Windows Application میتوان بررسی محیط برای نوشتن برنامه های #C، بررسی متغیرها و عبارات، کنترل جریان، طراحی و پیاده سازی توابع، اشکال زدایی و مدیریت خطا، برنامه نویسی شی گرا و نوشتن کلاس، کار با داده سیستم فایل و اسناد XML و طراحی و پیاده سازی با LINQ را بیان کرد. در Windows Form Application، محیطی به نام Form وجود دارد که تقریباً تمامی کدنویسی‌های شما در پشت پرده‌ی آن انجام خواهد گرفت. در ابتدا این Form برای شما کاملاً خالی می‌باشد و این شمای برنامه‌نویس هستید که می‌بایست توسط ابزارها و کدها، برحسب نیازتان از از آن برنامه ی کاربردی میسازید.