بازرس ايمني ساختمان، شغلي از گروه بهداشت و ايمني مي باشد، كه شايستگي هاي بررسي عوامل زيان آور
محيط كار در :

  1. كارگاههاي ساختماني
  2. بررسي حوادث ناشي از كار
  3. ارزيابي و كنترل خطر در كارگاه ساختماني
  4. اجراي آيين نامه ها ودستورالعملهاي حفاظت فني و بهداشت كار
  5. گزارش نويسي و تكميل چک ليست 
  6. رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار در كارگاه هاي ساختماني را به عهده دارد و با استانداردهاي افسر HSE و مسئول حفاظت و ايمني در ارتباط مي باشد.