بكارگيری HSE در صنايع(پيشرفته) شايستگی می باشد در حوزه بهداشت، ايمني و محيط زيست كه
فراگيران با بكارگيری فرايندهای ساختاری HSE، بكار گيری تئوری های حادثه در HSE، بكار گيری
مديريت ريسک، بكار بردن دستورالعمل های HSE، پيشگيری از خطر، واكنش در شرايط اضطراری و كمک به
مصدومين در صحنه حادثه بر آيد.

شایستگی های آموزشی به شرح زیر است:

  1. بكار گيري مديريت ريسک
  2. پيشگيري از خطر
  3. واكنش در شرايط اضطراري
  4. كمک هاي اوليه به مصدومين در صحنه حادثه