مدير آموزشگاه های  فنی و حرفه ای آزاد شغلي از حوزه خدمات آموزشي است و شامل وظایفی از قبيل:

  1. بكارگیری مبانی مدیریت آموزشي در آموزشگاه،
  2. مديريت کیفیت در آموزشگاه هاي فنی  و حرفه ای آزاد
  3. برنامه ریزی  امور آموزشگاه
  4. نظارت بر فعالیت هاي آموزشي آموزشگاه
  5. ارزشيابي و ارزيابي از دوره هاي آموزشي
  6. نظارت بر امور مالي آموزشگاه
  7. بكارگیری فناوری  اطلاعات در آموزشگاه
  8. روابط انساني در آموزشگاه هاي فنی و حرفه ای  آزاد
  9. تهیه ی گزارش ها و مكاتب هاي اداري
  10. اجراي ضوابط و قوانين و مقررات سازمان در حوزه آموزشگاه هاي فنی و حرفه ای آزاد و اعمال مديریت
حس انجام وظايف کلیه کارکنان و مربیان را در بر میگیرد.