استاندارد آموزشی “برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی ( سطح متوسطه )” یک شایستگی از رشته گردشگري است که از عهده کارهاي:
  1. بکارگیري صحیح کلمات، فونتیک و لهجه هاي استاندارد انگلیسی

  2. بکارگیري صحیح لغات و عبارات متداول و برخی از اصطلاحات تخصصی رایج در گفتگوهاي روزمره گردشگري به زبان انگلیسی

  3. مکالمه و محاوره روزمره با استفاده از لغات و برخی از اصطلاحات تخصصی رایج گردشگري به زبان انگلیسی بر می آید.