استاندارد آموزشی” برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی)” یک شایستگی از رشته گردشگري است که از عهده کارهاي:
  1. بکارگیري صحیح کلمات، فونتیک و حروف الفباي انگلیسی
  2. بکارگیري صحیح لغات و عبارات متداول در گفتگوهاي روزمره به زبان انگلیسی
  3. مکالمه و محاوره روزمره به زبان انگلیسی برمی آید.
برقراري ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی (سطح مقدماتی) یک شایستگی است که در آن آموزش لغات و عبارات و اصلاحات به زبان انگلیسی براي راهنمایان گردشگران خارجی صورت می گیرد.