تحلیل داده ها در پژوهش های اجتماعی و مدیریت با استفاده از نرم افزارSPSS

نرم افزار SPSS  چیست؟

با استفاده از این نرم افزار میتوانیم آمار توصیفی و آمار استنباطی را محاسبه کنیم. برای سنجش جمعیت شناختی، همچنین برای سنجش روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون یا اسپیرمن (بر اساس نوع توزیع آماری داده ها) و در نهایت برای سنجش تاثیرات از آزمون رگرسیون خطی یا چندگانه از نرم افزار SPSS استفاده میشود.

برخی از خدماتی که SPSS به ما ارائه میکند به شرح زیر است:
  1. تجزیه و تحلیل: داده های به دست امده را تجزیه و تحلیل میکنیم تا از نتایج به دست امده مطمئن شویم.

  2. تعبیر: اگر کار تحقیقاتی شامل جمع آوری داده ها باشد، پژوهشگران ما قادر به تفسیر و توضیح آن با استفاده از نرم افزار SPSS هستند.

  3. جدول بندی: کامپایل داده تحقیقاتی صورت می گیرد.

  4. پیش بینی: با استفاده از SPSS میتوان نتایج را تجزیه و تحلیل و از روی این نتایج پیش بینی کرد.