تحلیل داده ها در پژوهش های اجتماعی و مدیریت با استفاده از نرم افزارSPSS

قبل از هر چیزی باید بدانید نرم افزار SPSS که در آموزشگاه فنی و حرفه ای واژه آموزش میبینید از اهمیت بالایی برخودار است.

نرم افزار SPSS  چیست؟

با استفاده از این نرم افزار میتوانیم آمار توصیفی و آمار استنباطی را محاسبه کنیم. برای سنجش جمعیت شناختی، همچنین برای سنجش روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون یا اسپیرمن (بر اساس نوع توزیع آماری داده ها) و در نهایت برای سنجش تاثیرات از آزمون رگرسیون خطی یا چندگانه از نرم افزار SPSS استفاده میشود.

برخی از خدماتی که SPSS به ما ارائه میکند به شرح زیر است:
  1. تجزیه و تحلیل: داده های به دست امده را تجزیه و تحلیل میکنیم تا از نتایج به دست امده مطمئن شویم.

  2. تعبیر: اگر کار تحقیقاتی شامل جمع آوری داده ها باشد، پژوهشگران ما قادر به تفسیر و توضیح آن با استفاده از نرم افزار SPSS هستند.

  3. جدول بندی: کامپایل داده تحقیقاتی صورت می گیرد.

  4. پیش بینی: با استفاده از SPSS میتوان نتایج را تجزیه و تحلیل و از روی این نتایج پیش بینی کرد.

انواع تحلیل آماری با SPSS

  • آمار توصیفی: شیوه‌هایی است که برای خلاصه کردن مقادیر بزرگی از داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از این توصیف‌ها در مکالمه‌های روزمره به کار می‌روند، مثلاً اگر شما از متوسط درآمد سخن می‌گویید در حال استفاده از آمار توصیفی هستید.

  • آمار استنباطی: شیوه‌هایی است که با استفاده از آن‌ها از داده‌های جمع‌آوری شده نتیجه‌ای استنباط می‌کنیم. آمار استنباطی ما را قادر می‌سازد سؤال‌هایی از نوع «آیا تفاوتی وجود دارد؟» یا «آیا رابطه‌ای وجود دارد؟» را به زبان ریاضی پاسخ دهیم.

دوره نرم افزار SPSS شامل مهارت تئوری و عملی می باشد که برای اخذ مدرک نهایی سازمان فنی و حرفه ای نیاز به موفقیت در تمام دوره ها در آموزشگاه واژه می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس گرفته و مشاوره رایگان دریافت کنید.