فري هند يكي از برنامه هاي گرافيكي است كه شما را در ساخت تصاوير محتلف هنري مثل آرم ، لوگوم ها ، طراحي جلد كتاب ، پوستر و … ياري مي دهد . علاوه بر اين شما مي توانيد تصاويري را كه در اين برنامه مي سازيد در برنامه فلش به تصاوير متحرك تبديل كنيد ، همچنين برنامه به شما اجازه ذخيره تصاوير در فهرستي را مي دهد كه قابل استفاده در صفحات وب باشد .

چرا به جای فری هند از فوتوشاپ استفاده نکنیم؟

فتوشاپ برنامه كاملا تخصصي كاربردی روي عكس است و در آن نمي توان يك اثر هنري و يا نقاشي را از ابتدا ترسيم نمود بلكه تصاوير و عكس هاي اسنفاده شده در فتوشاپ را بايد از منابع مختلفي تهيه نمود ، از طرف ديگر از آنجا كه فتوشاپ يك نرم افزار مبتني بر تصاوير Bitmap است، با تغيير اندازه تصاوير در آن از كيفيت تصوير كاسته مي گردد .
ولي با استفاده از ابزارهاي فري هند شما مي توانيد يك تصوير هنري را از ابتدا كار كرده و آن را به دلخواه ترسيم و رنگ آميزي نماييد و كنترل دقيقي بر جزء جز تصوير داشته باشيد و همچنين فري هند بر عكس فتوشاپ يك برنامه برداري و شيء گراست و شما به سادگي مي توانيد تصاوير را بدون كاسته شدن از كيفيت، تغيير اندازه دهيد و جالب اينجاست كه اين تغيير اندازه تاثير چنداني بر اندازه تصوير نمي گذارد .